tel: +359889303300   
tel: +359878303301   
e-mail: office@whitestarcomputer.com   

ЕТ “БЯЛА ЗВЕЗДА – ПЕТКО ВЛАХОВСКИ“Ви информира, че е регистриран администратор на лични данни в Комисията по защита на личните данни. Част от доброволно предоставените на ЕТ БЯЛА ЗВЕЗДА – ПЕТКО ВЛАХОВСКИданни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и вътрешните правила
на ЕТ “БЯЛА ЗВЕЗДА – ПЕТКО ВЛАХОВСКИ“.
ЕТ “БЯЛА ЗВЕЗДА – ПЕТКО ВЛАХОВСКИ“ обработва лични данни по силата на закон и за постигане на законово позволени цели, свързани с правата и интересите на техните субекти, както и за реализиране на своите законни интереси в качеството си на администратора на личните данни.
ЕТ “БЯЛА ЗВЕЗДА – ПЕТКО ВЛАХОВСКИ“ Ви информира, че поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва  предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.

ЕТ “БЯЛА ЗВЕЗДА – ПЕТКО ВЛАХОВСКИ“ Ви информира, че предоставя личните данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на ЕТ “БЯЛА ЗВЕЗДА – ПЕТКО ВЛАХОВСКИ“.  Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на ЕТ “БЯЛА ЗВЕЗДА – ПЕТКО ВЛАХОВСКИ“ имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.